بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

اۆتوبۋسپەن قازاقستانعا بارۋعا بولادى

قورعاستا شەكارالىق ساياحات بارىنشا جانداندى

2024.05.10 16:08     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  بيىل جۇڭگوداعى ”قازاقستاننىڭ ساياحات جىلى“، جۇڭگو مەن قازاقستان اراسىنداعى ۆيزاسىز كەلىپ – كەتۋگە رۇقسات بەرۋ كەلىسىمشارتىنىڭ اتقارىلۋى ەكى جاقتاعى ادامداردىڭ ساياحاتتاۋعا بولعان ىقىلاسىن تاسقىنداتتى. ەل ءىشى – سىرتىنداعى كوپتەگەن جولاۋشىلار حالىقارالىق اۆتوبۋسقا وتىرىپ، قورعاستاعى تاس جول وتكەلى ارقىلى شەكارادان كىرىپ – شىعىپ، ساۋدالىق بارىس – كەلىس جاسادى جانە ساياحاتتادى.

  قورعاستاعى شەكارادان كىرىپ – شىعۋشىلاردى شەكارادا تەكسەرۋ پۋنكتىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، ”1 – مامىر“ دەمالىسى مەزگىلىندە، قورعاس ارقىلى شەكارادان كىرىپ – شىققانداردىڭ سانى 12 مىڭ ادامنان (رەت) اسىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %117 ارتقان.

  ۇرىمجىلىك ساياحاتشى ىنكار نازار: مەن ۇرىمجىدەن تۇڭعىش رەت شەتەلگە شىعىپ، قازاقستانعا بارماقشىمىن. وسى جولى قازاقستاننىڭ الماتى جانە استانا قاتارلى ەكى قالاسىنا بارىپ كورىپ كەلمەكپىن، _ دەدى.

  قورعاس ارقىلى شەكارادان كىرىپ – شىعۋشىلاردى شەكارادا تەكسەرۋ پۋنكتىنىڭ كەزەكشى 4 – اترەتىنىڭ ساياسي جەتەكشىسى جاڭ جۇن: قورعاس وتكەلى ارقىلى شەكارادان كىرەتىن جولاۋشىلاردىڭ كوبى گۋاڭجوۋ، جىجياڭ قاتارلى جەرلەرگە بارادى، شەكارادان شىعاتىن جولاۋشىلاردىڭ كوبى الماتى، استانا قاتارلى جەرلەرگە بارادى، ءبىز جۇڭگونىڭ ەرەكشەلىككە يە تاۋارلارىن ساتىپ الىپ، ونى وزدەرىنىڭ دوس – جاران، تۋىس – تۋعاندارىنا الا باراتىن شەتەلدىكتەردىڭ سانىنىڭ بارعان سايىن ارتقانىن كوردىك، _ دەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى