بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

وسى اپتادا بۇكىل شينجياڭنىڭ باسىم كوپ ساندى رايوندارىندا 35 سەلتسي گرادۋستان جوعارى اۋا رايى جاعدايى جارىققا شىعادى، ءىشىنارا جەرلەردە 45 سەلتسي گرادۋستان اسادى

2023.06.06 17:50     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  ءتىلشىنىڭ شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋىنشا، وسى اپتادا شينجياڭنىڭ باسىم كوپ ساندى وڭىرلەرىندە ءبىر رەت جوعارى تەمپەراتۋرالى اۋا رايى بارىسى بولادى؛ تيانشان تاۋلى وڭىرىندە، وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەردە، كۇنلۇن تاۋىنىڭ سولتۇستىك بەتكەيىندە بىتىراڭقى جاڭبىر جاۋادى، ءىشىنارا جەرلەردە كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايى قوسانجارلايدى.

  مەجەمەن 6 - ايدىڭ 5 - كۇنى (دۇيسەنبى) كۇندىزدەن 6 - ايدىڭ 11 - كۇنى (جەكسەنبى) كۇندىزگە دەيىن، بۇكىل شينجياڭنىڭ باسىم كوپ جەرىندە 35 سەلتسي گرادۋستان جوعارى ىستىق بولادى، تيانشاننىڭ سولتۇستىك بەتكەيىندە، وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باسىم كوپ جەرلەرىندە، شىعىس شينجياڭدا جانە ىلە قازاق اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ باتىس بولەگىندە، بۇراتالا موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، تارباعاتاي ايماعىندا، التاي ايماعى سياقتى جەرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە ەڭ جوعارى اۋا تەمپەراتۋرا 37 سەلتسي گرادۋستان اسادى، مۇنىڭ ىشىندە تيانشاننىڭ سولتۇستىك بەتكەيى، بايىنعولين موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك بولەگى، تۇرپان قالاسى، قۇمىل قالاسى سياقتى جەرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە 40 سەلتسي گرادۋستان اسادى. تۇرپان قالاسىنىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە 45 سەلتسي گرادۋستان اسادى.

  بۇدان سىرت، 6 - ايدىڭ 5 - كۇنى (دۇيسەنبى) كۇندىزدەن 9 - كۇنىنە (جۇما) دەيىن، تيانشان تاۋلى ءوڭىرى، وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولىگىندەگى تاۋلى وڭىرلەر، كۇنلۇن تاۋىنىڭ سولتۇستىك بەتكەيى سياقتى جەرلەردىڭ ءىشىنارا وڭىرلەرىندە ۇزدىك - سوزدىق سەبەزگى جاڭبىر جاۋادى (تەڭىز دەڭگەيىنەن بيىك تاۋلى وڭىرلەردە قار جاۋادى)، ءىشىنارا جەرلەردە ورتاشا جانە قالىڭ جاڭبىر جاۋادى.

  ءۇرىمجى قالاسىندا وسى اپتادا نەگىزىنەن كۇن اشىق بولادى، جەل كۇشى زور بولمايدى، اۋا تەمپەراتۋراسى كۇن سايىن ورلەيدى، نەگىزگى قالا رايونىندا، ميدۇڭ رايونىندا جانە گانچۋانباۋدا 35 سەلتسي گرادۋستان جوعارى ىستىق بولادى؛ وڭتۇستىك قالا ماڭى مەن تاۋلى وڭىرلەردىڭ ءىشىنارا جەرلەرىندە تۇستەن كەيىندەرى نەمەسە كەشقۇرىمدارى ناجاعاي جارقىلداۋ، قىسقا ۋاقىتتىق كۇشتى جاۋىن - شاشىن جانە مەزەتتىك جەل سوعۋ سياقتى كونۆەكسيالىق اۋا رايى جارىققا شىعۋى مۇمكىن. وسى اپتادا نەگىزگى قالا رايونىنىڭ ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋراسى 18 دە 27 سەلتسي گرادۋس اينالاسىندا، ەڭ جوعارى تەمپەراتۋراسى 32 دە 37 سەلتسي گرادۋس اينالاسىندا بولادى.

  اۋا رايى تاراۋلارى وسى اپتا جالعاسقان جوعارى تەمپەراتۋرالىق اۋا رايىنىڭ توك، سۋ ىستەتۋ مولشەرىن اسىراتىندىعىن جانە دە ءورت اپاتىنىڭ تۋىلۋ مۇمكىندىگىنىڭ ٴبىر ساتى جوعارى بولاتىندىعىن، ىستىقتان قورعانۋ، تەمپەراتۋرانى تومەندەتۋ جانە وتتان حاۋىپسىز پايدالانۋعا ءمان بەرىپ، تەمپەراتۋرانىڭ ورلەۋىنەن قار مۇز ەرۋدەن پايدا بولاتىن اپاتتاردىڭ الۋدى كۇشەيتۋدى، تاۋلى رايونداردا قىسقا مەزگىلدىك قاتتى جاڭبىر، ناجاعايلى بوران سوعۋ، بۇرشاق سياقتى كۇشتى كونۆەكسيالىق اۋا رايىنىڭ مۇمكىندىگى ءبىرشاما زور، ءىشىنارا جەرلەردىڭ جاۋىن - شاشىن مولشەرى زور، ءىشىنارا جەرلەردە ارالاسپا تاسقىن جانە لاي تاسقىنى، جەر كوشكىنى سياقتى گەولوگيالىق اپاتتاردان ساقتانۋدى كۇشەيتۋ كەرەك.

  شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىق اۋا رايى ستانسياسى شارۋالارعا مىنانى ەسكەرتتى: مەجەمەن 6 - ايدىڭ 5 - كۇنىنەن 11 - كۇنىنە دەيىن اقسۋ ايماعىنىڭ باسىم كوپ ءوڭىرى جانە وڭتۇستىك شينجياڭنىڭ باتىس بولىگىندەگى كوپ ءبولىم وڭىرلەر، سونداي - اق ىلە وزەنى اڭعارىنداعى ءىشىنارا وڭىرلەردىڭ كۇزدىك ءبيداي ءوڭىرىنىڭ ىستىق جەل اپاتىنا ۇشىراۋ قاتەرى جوعارى، قۇلىستاي ويپاتىنىڭ باسىم كوپ ءوڭىرى، بۇراتالا وبلىسى، سولتۇستىك شينجياڭ تيانشان ءوڭىرىنىڭ باسىم كوپ ءوڭىرى، بايىنعولين وبلىسىنىڭ سولتۇستىك بولەگى سياقتى ءبيداي ەگىلەتىن وڭىرلەردىڭ ىستىق جەل اپاتىنا ۇشىراۋ قاتەرى ورتاشا، تومەن دارەجەدە بولادى، جوعارىدا ايتىلعان وڭىرلەر ”ءبىردى بۇركۋ، ۇشتەن ساقتانۋ“ سياقتى ىستىق جەلدەن ساقتانۋ قىزمەتىن مىقتى يگەرۋ كەرەك. قۇرعاق ىستىق جەل اپاتىنىڭ حاۋىپ - قاتەرى بار ءبيداي ەگىلەتىن وڭىرلەر تىڭايتقىش بەرۋ، سۋ جەتكىزۋ جانە ”ءبىردى بۇركۋ، ۇشتەن ساقتانۋ“ قىزمەتىن مىقتى يگەرىپ، ءبيداي اتىزىنداعى توپىراقتىڭ دىمقىلدىعىنا قاراي دەر كەزىندە سۋ قۇيىپ، كەۋىپ قالۋدان ساقتانۋ كەرەك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى