بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

قورا - جايعا قاتىستى فينانس سالاسىنداعى ەكى ساياساتتى قولدانۋ مەرزىمى 2024 - جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇزارتىلدى

2023.07.11 15:56     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋ يۇي 7 - ايدىڭ 10 - كۇنى حابارلايدى. جۇڭگو حالىق بانكەسى مەن جۇڭگو فينانستى باقىلاۋ - باسقارۋ باس مەكەمەسى 7 - ايدىڭ 10 - كۇنى ۇقتىرۋ جاريالاپ، فينانس سالاسىنىڭ وسىنىڭ الدىندا جاريالاعان قورا - جاي بازارىنىڭ ورنىقتى، اقاۋسىز دامۋىنا قولداۋ كورسەتۋ جونىندەگى ەكى ءتۇرلى ساياساتىنا رەتتەۋ جۇرگىزىپ، ونى اتقارۋدىڭ شەكتى مەرزىمىن ءبىر تۇتاس 2024 - جىلى 12 - ايدىڭ 31 - كۇنىنە دەيىن ۇزارتاتىنىن جاريالادى.

  قورا - جاي بازارىنىڭ ورنىقتى، اقاۋسىز دامۋىن ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن، 2022 - جىلى 11 - ايدا جۇڭگو حالىق بانكەسى مەن بۇرىنعى بانكە - قامسىزداندىرۋ ىستەرىن باقىلاۋ - باسقارۋ كوميتەتى فينانس سالاسىنداعى 16 ءتۇرلى شارانى بىرلەسىپ ورتاعا قويعان. ەكى تاراۋدىڭ وسى رەت جاريالاعان ۇقتىرۋىنا نەگىزدەلگەندە، سول كەزدەگى قاتىستى ساياساتتاردىڭ ىشىندە قولدانۋ شەكتى مەرزىمى بار ساياساتتاردىڭ قولدانۋ شەكتى مەرزىمى ءبىر تۇتاس 2024 - جىلى 12 - ايدىڭ 31 - كۇنىنە دەيىن ۇزارتىلادى. بۇل شارانى قولدانۋداعى ماقسات فينانس قۇرىلىمدارىن قورا - جاي كاسىپورىندارىنا قوسىلعان قارجىنى قايتارىپ الۋدى ۇيلەسىمدى كەشەۋىلدەتۋگە ۇزدىكسىز جەتەلەۋمەن بىرگە، قورا - جايدى ۋاقىتىندا تاپسىرۋعا فينانستىق قولداۋ كورسەتۋدى ارتتىرۋ بولىپ تابىلادى.

  تانىستىرۋعا قاراعاندا، شەكتى مەرزىمى كەشەۋىلدەتىلگەن ساياساتتار ەكى ءتۇرلى جاققا شوعىرلانعان: بىرىنشىدەن، دامىتۋعا بەرىلەتىن قارىز، اماناتتىق قارىز قاتارلى قوسىلعان قارجىنى قايتارىپ الۋ ۋاقىتىن لايىقتى كەشەۋىلدەتۋگە قولداۋ كورسەتۋ ساياساتى، ەكىنشى جاقتان، فينانس قۇرىلىمدارىن قورا - جايدى ۋاقىتىندا تاپسىرۋعا سايكەستى قارجى قوسۋعا شابىتتاندىرۋ جاعىنداعى ساياساتتار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى