بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

168 ءتۇرلى ءدارى - دارمەك 2023 - جىلعى مەملەكەتتىك ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ كولەمىنە ەنگىزۋ جونىندەگى كەلىسسوز باسقىشىنا قادام تاستادى

2023.11.20 15:25     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى پىڭ يۇنجيا 11 - ايدىڭ 17 - كۇنى بەيجيڭنەن حابارلايدى. ءتورت كۇندىك مەرزىممەن وتكىزىلەتىن 2023 - جىلعى مەملەكەتتىك ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ كولەمىندەگى ءدارى - دارمەكتەردىڭ تىزىمدىگى جونىندەگى كەلىسسوز 11 - ايدىڭ 17 - كۇنى بەيجيڭدە رەسمي باستالدى، ەڭ سوڭعى ناتيجەسىنىڭ 12 - ايدىڭ اينالاسىندا جاريالانۋىنان ءۇمىت زور. وسى جولى ءوتىنىش بەرۋ، تەكسەرىپ بەكىتۋ، ەسەپتەۋ باسقىشتارىنان سوڭ، 168 ءتۇرلى ءدارى - دارمەك كەلىسسوز وتكىزۋ، باعاعا تالاسۋ كەزەڭىنە قادام تاستادى، بۇل تاريحتاعى وسى تەكتەس كەلىسسوزدەر ىشىندە قاتىناسقان ءونىم ءتۇرى ەڭ كوپ ءبىر رەتكى كەلىسسوز سانالادى، مۇندا وسپە، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋلار، سوزىلمالى اۋرۋلار قاتارلى سالالارداعى ءدارى - دارمەكتەر قامتىلعان.

  2023 - جىلعى تىزىمدىكتى رەتتەۋ قىزمەتىنىڭ جوباسىنا نەگىزدەلگەندە، ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ كولەمىندەگى ءدارى - دارمەكتەر تىزىمدىگىن رەتتەۋ قىزمەتى كاسىپورىندار ءوتىنىش بەرۋ، فورمالىق جاقتان تەكسەرىپ بەكىتۋ، مامانداردىڭ تەكسەرىپ بەكىتۋى، كەلىسسوز وتكىزىپ، باعاعا تالاسۋ قاتارلى باسقىشتارعا بولىنەدى. فورمالىق جاقتان تەكسەرۋدەن وتكەن ءدارى - دارمەكتەر مامانداردىڭ تەكسەرىپ بەكىتۋى باسقىشىنان وتكەن سوڭ عانا كەلىسسوز وتكىزىپ، باعاعا تالاسۋ باسقىشىنا قادام تاستايدى، تەك تىزىمدىكتى رەتتەۋدىڭ بارلىق باسقىشىنان ءساتتى وتكەن سوڭ عانا، ەڭ سوڭىندا سول جىلعى مەملەكەتتىك ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ كولەمىندەگى ءدارى - دارمەكتەر تىزىمدىگىنە ەنگىزىلەدى.

  قازىر مەملەكەتتىك ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ كولەمىندەگى ءدارى - دارمەكتەر تىزىمدىگىن ”ءبىر جىلدا ءبىر رەتتەۋ“ ىسكە اسىرىلىپ، ناۋقاستاردىڭ كوپتەگەن جاڭا ءدارى - دارمەكتەردەن اناعۇرلىم تەز يگىلىكتەنۋىنە شارت - جاعداي جاراتىلدى، جاڭا ءدارى – دارمەكتەر بازارعا شىعارىلعان سوڭ، %80 تەن استامىن ەكى جىل ىشىندە ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ كولەمىنە ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بار. جۋىرداعى جىلداردان بەرى، ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋ تىزىمدىگىنە جاڭادان جيىنى 618 ءتۇرلى ءدارى - دارمەك قوسىلعان، بۇل ءدارى - دارمەكتەر جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالۋ، وسپە، جۇرەك - مي قان تامىرى اۋرۋلارى، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋلار، بالالارعا پايدالانىلاتىن دارىلەر قاتارلى كلينيكالىق ەمدەۋ سالاسىنداعى ءدارى - دارمەكتەردى قامتيدى، زور مولشەردەگى جاڭا مەحانيزمدەر، جاڭا نىسانالى دارىلەر تىزىمدىك كولەمىنە ەنگىزىلگەن.

  تانىستىرۋعا قاراعاندا، قازىر اتقارىلىپ وتىرعان ەمدۋدى قامسىزداندىرۋ تىزىمدىگىندەگى ءدارى - دارمەكتەردىڭ سانى 2967 گە ارتتىرىلعان، ءدارى - دارمەكتەردىڭ ءتۇرى كلينيكالىق ەمدەۋدىڭ بارلىق سالاسىن قامتىعان، ەمدەۋدى قامسىزداندىرۋعا قاتىناسقان بارلىق ناۋقاستاردىڭ كلينيكالىق ءدارى - دارمەكتەردەن پايدالانۋىن قامتاماسىزداندىرۋ قاجەتى اناعۇرلىم ويداعىداي قاناعاتتاندىرىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى