بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

قازاقستاننىڭ كوپ جەرىندە تاسقىن ءجۇردى

2024.04.11 15:18     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


  سۋرەتتە: 4 – ايدىڭ 7 – كۇنى، قازاقستاننىڭ قوستاناي وبلىسىنداعى ءبىر ەلەكتر جابدىقتارى ساۋدا سارايىن تاسقىن سۋ باسىپ كەتتى.

  قازاقستاننىڭ شۇعىل جاعداي مينيسترلىگى 3 - ايدىڭ 9 - كۇنى قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى رايونداردا 3 - ايدىڭ سوڭىنان بەرى قار - مۇز ەرۋدەن تاسقىن اپاتى تۋىلىپ، كوپتەگەن وبلىستاردىڭ شۇعىل جاعدايعا وتكەندىگىن، نەشە ون مىڭداعان ادام امالسىز باسقا جەرگە جوتكەلگەندىگىن جاريالادى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى (فوتونى قازاقستاننىڭ شۇعىل جاعداي مينيسترلىگى بەرگەن)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى