بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

2023 - جىلعى ءۇرىمجى مارافون جارىسى وتكىزىلدى

2023.07.17 15:12     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، ەلەۋبەك قۋان ۇلى جارىستا، ول ەڭ سوڭىندا 2 ساعات 31 مينۋت 38 سەكۋندتىق ناتيجەمەن ەرلەردىڭ تولىق ارالىقتى مارافون جارىسىنىڭ اعا جۇلدەگەرى بولدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

  سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، جارىسقا قاتىناسقان شاباندوزدار جارىستى باستادى.

  سول كۇنى 2023 - جىلعى ءۇرىمجى مارافون جارىسى ءۇرىمجى اۋدانى نانشان كورىنىس رايونىندا وتكىزىلدى. وسى رەتكى جارىستا تولىق ارالىقتى مارافون، جارىم ارالىقتى مارافون، دەنە شىنىقتىرۋ، وتباسىنداعىلار بىرگە جۇگىرۋ سىندى جارىس تۇرلەرى وتكىزىلىپ، جۇگىرۋ سپورتىنىڭ اۋەسكەرلەرىنەن 5000 نان استام ادامدى قاتىناسۋعا باۋرادى.
سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، ەلەۋبەك قۋان ۇلى جارىستا، ول ەڭ سوڭىندا 2 ساعات 31 مينۋت 38 سەكۋندتىق ناتيجەمەن ەرلەردىڭ تولىق ارالىقتى مارافون جارىسىنىڭ اعا جۇلدەگەرى بولدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، ەلەۋبەك قۋان ۇلى جارىستا، ول ەڭ سوڭىندا 2 ساعات 31 مينۋت 38 سەكۋندتىق ناتيجەمەن ەرلەردىڭ تولىق ارالىقتى مارافون جارىسىنىڭ اعا جۇلدەگەرى بولدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، شاتتىق (الدا) جارىستا، ەڭ سوڭىندا ول 2 ساعات 33 مينۋت 01 سەكۋندتىق ناتيجەمەن ەرلەردىڭ تولىق ارالىقتى مارافون جارىسىندا ەكىنشى ورىنعا يە بولدى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، اعا جۇلدەگەر بولعان ەلەۋبەك قۋان ۇلى (سولدان ءتورتىنشى) مەن ەكىنشى ورىنعا يە بولعان شاتتىق (سولدان ەكىنشى) جارىستا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، شاباندوزدار جارىستا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

سۋرەتتە: 7 - ايدىڭ 16 - كۇنى، وتباسىنداعىلار بىرگە جۇگىرۋ تۇرىنە قاتىناسقان بالاقاي جارىستى اياقتاتقاندارعا بەرىلەتىن مەدالدى موينىنا تاعىپ، اسىر سالىپ قۇتتىقتاۋدا. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى حۋ حۋحۋ فوتوسى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى