بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ءبىر قونىس اۋدارۋشىلار كەمەسى يتاليانىڭ وڭتۇستىك تەڭىز ايدىنىندا اۋدارىلىپ، كەمىندە 40 ادام ءىز - توزسىز كەتتى

2023.06.25 17:12     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 6 – ايدىڭ 24 – كۇنى ريمنەن بەرگەن حابارى. ب م ۇ حالىقارالىق قونىس اۋدارۋشىلار ۇيىمى 6 - ايدىڭ 23 - كۇنى تۋنيستەن اتتانعان قونىس اۋدارۋشىلار كەمەسى يتاليانىڭ وڭتۇستىگىندەگى لامپەدۋسا ارالىنىڭ ماڭىنداعى تەڭىز ايدىنىندا اۋدارىلىپ، كەمىندە 40 ادام ءىز - توزسىز كەتتى دەدى.

  ب م ۇ حالىقارالىق قونىس اۋدارۋشىلار ۇيىمىنىڭ مالىمدەمەشىسى بىلاي دەدى: بۇل كەمە دۇلەي داۋىلدا اۋدارىلىپ كەتكەن، كامەرون ، بۋركينافاسو جانە كوتديۆادان كەلگەن 46 جولاۋشى بار بولىپ، قۇتقارىلعان بىرنەشە ادام لامپەدۋسا ارالى مەن تۋنيسكە جەتكىزىلگەن.

  لامپەدۋسا ارالى يتاليانىڭ ەڭ وڭتۇستىك شەتىنە ورنالاسقان، افريكا مەن ورتا شىعىستاعى سوعىس الاساپىراندىعىنان پانالاعان بوسقىندار مەن زاڭسىز قونىس اۋدارۋشىلاردىڭ يتاليانىڭ تەرريتورياسىنا جانە ەۆروپاداعى باسقا ەلدەرگە باراتىن نەگىزگى ارالىق جەرلەرىنىڭ ءبىرى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى