بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى

ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبى كولەمىنەن 290 ميلليون يۋان قارجىعا يە بولدى

شينجياڭنىڭ سۋ ىعىستىرۋ قۇرىلعىلارىندا زور وزگەرىس بولادى

2023.06.26 14:13     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


  سۋرەتتە: 6 - ايدىڭ 5 - كۇنى، ءۇرىمجى جوعارى - جاڭا تەحنيكا رايونى (جاڭا قالا رايونى) ىرگۇڭ اۋىلى سانگۇڭ قىستاعىنداعىءجۇرىس - تۇرىسقا، سۋ ىعىستىرۋعا قاتىستى ينجەنەريانىڭ قۇرىلىس ورنىندا جۇمىسشىلار جۇمىس ىستەۋدە. انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى زوۋ ي فوتوسى

  انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى شى شين حابارلايدى. ءتىلشىنىڭ شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ - رەفورما كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنشا، اتالعان كوميتەت جەر - جەردى سول جەردەگى سۋ ىركىلۋ جاعدايى مەن شۇعىل جاعدايدا حاۋىپتەن قۇتقارۋ قۋاتى قاتارلىلارمەن ۇشتاستىرا وتىرىپ، نىساندارعا دايىندىق جاساۋدى كۇشەيتىپ، نىسانداردىڭ العاشقى مەرزىمدىك قۇرىلىسىن كۇشەيتىپ، مەملەكەتتىڭ كومەك قارجى بەرۋىن بەلسەندى ءوتىنىش ەتىپ، ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبى كولەمىنەن شينجياڭنىڭ سۋ ىعىستىرۋ قۇرىلعىلارى قۇرىلىسىنا قولداۋ كورسەتۋگە بولىنگەن 290 ميلليون يۋاندى تياناقتاندىرۋعا ۇيىمداستىرادى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، وسى رەت بولىنگەن قاراجات باستىسى بۇكىل شينجياڭداعى 26 اۋدان، قالاداعى سۋ ىعىستىرۋ قۇبىرى، ناسوس ءۇيى، جاڭبىر سۋىن ساقتاۋ ارقىلى رەتتەۋ، جاڭبىردان تۋىلعان تاسقىندى ىعىستىرۋ جولى قاتارلى قۇرىلعىلار قۇرىلىسىنا قولداۋ كورسەتۋگە پايدالانىلادى، مەجەمەن شينجياڭ كولەمىندەگى سۋ وڭاي ىركىلەتىن ورىنداردان 200 نەشە ورىندى جوندەۋدەن وتكىزۋگە، قالا - قالاشىقتارداعى سۋ ىعىستىرۋ قۇبىر تورىنان (قۇبىر شۇڭقىرى، توعانى) 186 كيلومەترىن جاڭادان سالۋعا جانە وزگەرتىپ سالۋعا، سۋ ساقتاۋ كولشىگىنەن جانە ناسوس ۇيىنەن بەسەۋىن جاڭادان سالۋعا بولادى، جەرگىلىكتى ورىننىڭ 250 ميلليون يۋاننان استام قارجى قوسۋىنا جەبەۋ بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى